அன்றும் இன்றும்... நல்லதும் கெட்டதும்... படங்கள் சொல்லும் அனைத்தும்!

A.N.ராகுல்

அந்த கால இயற்கை வளங்கள், தூய்மையான காற்று இன்றைக்கு இல்லை. அதுபோல் இன்றைக்கு மனிதர்களுக்கு உதவும் எண்ணற்ற தொழில்நுட்பங்கள் அன்றைக்கு இல்லை.... அன்றும் இன்றும் ... நல்லதும் கெட்டதும்... இனி படங்கள் பேசும்...

Group of peoples

சமூக தொடர்புகள்

group of peoples and a man speaking in video call

உடல் செயல்பாடு

agriculture and work from home jobs

ஊட்டச்சத்து தரம்

Some peoples cooking and eating

தூக்கம்

A girl and a boy

வெளிப்புற நடவடிக்கைகள்

a group of peoples doing something

மருத்துவ வசதிகள்

A doctor and group of peoples

சுற்றுச்சூழல்

Some peoples doing agriculture and a school boy

நோய் அண்டும் வயது

old man is sleeping and group of peoples
Children Safety